Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!
Mobiel menu

 Algemene voorwaarden Voordelig Online

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Voordeelwebsite.nl opgemaakt te Lutten op 1 november 2010.

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Voordeelwebsite.nl en Voordelig-online.nl, gevestigd te Lutten, hierna te noemen “Voordeelwebsite”. 


2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. 


3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 


4. Een door de wederpartij online geplaatste bestelling via de website van V oordeelwebsite. 


5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte, bestelling of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. 


6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 


Overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat wederpartij de bestelling online geplaatst heeft of de door Voordeelwebsite uitgebrachte offerte online geaccepteerd heeft. 


2. De in lid 1 van dit artikel vermelde overeenkomst wordt geacht de tussen partijen overeengekomen afspraken juist en volledig weer te geven. Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst dan wel aanvullingen of wijzigingen op deze algemene voorwaarden worden eerst na schriftelijke bevestiging door Voordeelwebsite bindend. De aanvullingen en wijzigingen gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben. 


3. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen. Tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de overeengekomen contractperiode schriftelijk opzegt, wordt de overeenkomst na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van één jaar. Opzegging van een reeds verlengde overeenkomst dient eveneens uiterlijk 2 maanden voor afloop van het contractjaar schriftelijk te geschieden. 


4. De overeenkomst omvat in ieder geval de volgende werkzaamheden c.q. leveringen c.q. dienstverlening:  

- Het beschikbaar stellen van de gewenste website aan de wederpartij gedurende de looptijd van de overeenkomst

- Het technisch beheer van de website door Voordeelwebsite gedurende de looptijd van de overeenkomst 

- Updateservice van de website door Voordeelwebsite gedurende de looptijd van de overeenkomst

- Het verlenen van support per telefoon, e-mail of live chat door Voordeelwebsite gedurende de looptijd van de overeenkomst

- Het verlenen van hostingdiensten door Voordeelwebsite aan de wederpartij gedurende de looptijd van de overeenkomst

- Het registreren en beheren van domeinnamen voor de wederpartij gedurende de looptijd van de overeenkomst tenzij anders overeengekomen. 


5. De wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voordeelwebsite. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel indien in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt bepaald. 


Aanbiedingen/offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van Voordeelwebsite zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Voordeelwebsite het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, brochures, catalogi, promotiemateriaal, alsmede afbeeldingen en beschrijvingen c.q. overige informatie op de website van Voordeelwebsite zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Voordeelwebsite heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. de offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Voordeelwebsite de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen. 


Prijzen/uurtarieven

1. De door V oordeelwebsite gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief BTW.

2. V oordeelwebsite is gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. uurtarieven gedurende de looptijd van de overeenkomst te wijzigen. Voordeelwebsite zal de wederpartij voorafgaand aan een voorgenomen wijziging 
 schriftelijk hiervan in kennis stellen. Gedurende een maand na deze kennisgeving is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een schriftelijke mededeling aan Voordeelwebsite te ontbinden.

Inschakeling derden

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Voordeelwebsite het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Algemene verplichtingen van de wederpartij

1. Vanwege de noodzaak dat de wederpartij zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de wederpartij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde c.q. relevante gegevens en/of inlichtingen telkens in de door Voordeelwebsite gewenste vorm en op het door Voordeelwebsite gewenste tijdstip aan Voordeelwebsite verstrekken. Door het verstrekken van de gegevens c.q. de inlichtingen aan Voordeelwebsite verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Voordeelwebsite in en buiten rechte voor alle gevolgen - zowel financiële als andere - die hieruit voor Voordeelwebsite kunnen voortvloeien. 


2. Indien is overeengekomen dat de wederpartij teksten, afbeeldingen c.q. overige gegevens op informatiedragers of elektronische bestanden e.d. ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden c.q. diensten noodzakelijke dan wel de 
 door Voordeelwebsite voorgeschreven specificaties. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Voordeelwebsite verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.

3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Voordeelwebsite staan of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is Voordeelwebsite gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. de (overige) schade die Voordeelwebsite hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor rekening van de wederpartij.

Levering/opleveringstermijnen

1. Specifiek opgegeven c.q. overeengekomen levertijden en termijnen waarbinnen de website moet zijn opgeleverd c.q. de overige diensten en/of zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Voordeelwebsite haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Indien het niet mogelijk blijkt de overeengekomen diensten te verlenen c.q. de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, blijft de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele andere kosten aan Voordeelwebsite verschuldigd. 


3. Voordeelwebsite is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden c.q. de overeengekomen dienstverlening te starten. 


4. Indien tijdens de uitvoering van de door Voordeelwebsite aangenomen opdracht blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Voordeelwebsite niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal Voordeelwebsite de wederpartij hierover informeren en met hem in overleg treden over wijziging van de opdracht zodanig dat de uitvoering hiervan wel mogelijk wordt. Een en ander, tenzij de uitvoering van de opdracht ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Voordeelwebsite heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Voordeelwebsite verrichte werkzaamheden, geleverde diensten of gemaakte kosten. 


5. Alle onkosten welke door Voordeelwebsite worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 


Ontwikkelen van de website

1. Voordeelwebsite heeft een inspanningsverplichting de overeenkomst op een zorgvuldige wijze en zo snel mogelijk uit te voeren alsmede hierbij de belangen van de wederpartij naar beste kunnen te behartigen en te streven naar een bruikbaar resultaat. 


2. De wederpartij is verantwoordelijk voor het tijdig en in de door Voordeelwebsite voorgeschreven vorm aanleveren van teksten, afbeeldingen, informatie e.d. ten behoeve van de website. Aanlevering dient in ieder geval digitaal te geschieden. Bij aanlevering van de teksten, afbeeldingen, informatie e.d. op een andere dan deze voorgeschreven wijze is Voordeelwebsite gerechtigd de hieruit voortvloeiende (extra) werkzaamheden tegen het geldende uurtarief bij de wederpartij in rekening te brengen. Ingeval deze werkzaamheden naar schatting meer dan 2 uur in beslag zullen nemen, zal Voordeelwebsite de wederpartij hierover informeren en hem eenmalig in de gelegenheid stellen de teksten, afbeeldingen, informatie e.d. alsnog digitaal aan te leveren. 


3. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties c.q. toestemmingen bij de rechthebbende voor de door de wederpartij aan te leveren teksten, afbeeldingen, informatie e.d. zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel. 


4. Aan de hand van de c.q. met gebruikmaking van de door de wederpartij aangeleverde teksten, afbeeldingen, informatie e.d. wordt de website door Voordeelwebsite ingericht conform het overeengekomen ontwerp uit de collectie van Voordeelwebsite dan wel conform een tussen 
 partijen overeengekomen maatwerk ontwerp.

5. Voordeelwebsite is eerst gehouden met de bouw en ontwikkeling van de website een aanvang te maken nadat zij de in lid 2 van dit artikel vermelde gegevens van de wederpartij volledig heeft ontvangen, deze gegevens door Voordeelwebsite als bruikbaar zijn aangemerkt en door de wederpartij de in artikel 18 lid 1 van deze voorwaarden genoemde opstartfactuur door de wederpartij voldaan is c.q. door Voordeelwebsite geïncasseerd heeft kunnen worden. Door de wederpartij op een later tijdstip alsnog aangeleverde gegevens zullen door Voordeelwebsite als een update worden verwerkt en worden conform de hiervoor geldende prijzen c.q. tarieven bij de wederpartij in rekening gebracht. 


6. Alle door Voordeelwebsite in het kader van de ontwikkeling van de website aan de wederpartij verstrekte bescheiden, zoals onder meer – doch niet uitsluitend – adviezen, schetsen, tekeningen, ontwerpen, software e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen door hem niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voordeelwebsite worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of anderszins ter kennis van derden worden gebracht.

7. Voordeelwebsite en de wederpartij zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die uitsluitend bevoegd is om beslissingen in het kader van de overeengekomen werkzaamheden c.q. dienstverlening te nemen. 


8. Voordeelwebsite is gerechtigd om diens naam en/of beeldmerk op een bescheiden wijze op de website op te 
 nemen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Oplevering en acceptatie van maatwerkwebsites

1. Alvorens met de productie van de website kan worden begonnen dient de wederpartij zijn goedkeuring te verlenen aan een design voor deze website. Na voornoemde goedkeuring zijn geen designwijzigingen meer mogelijk.

2. Voordeelwebsite zal de te ontwikkelen website conform de daartoe opgestelde en overeengekomen specificaties - gebruiksklaar - aan de wederpartij opleveren.

3. Voordeelwebsite doet allereerst een pre-oplevering van de website. Na deze pre- oplevering heeft de wederpartij een termijn van 5 werkdagen om eventuele wijzigingen c.q. correcties, niet zijnde designwijzigingen, aan Voordeelwebsite door te geven. De wijzigingen c.q. correcties dienen zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk door de wederpartij aan

4. Voordeelwebsite te worden gemeld. Mondeling doorgegeven wijzigingen c.q. correcties dienen schriftelijk door de wederpartij te worden bevestigd. Indien de wederpartij binnen de genoemde termijn geen wijzigingen of correcties aan Voordeelwebsite heeft doorgegeven, wordt de website na afloop van deze termijn automatisch als volledig opgeleverd beschouwd.

5. Door de wederpartij conform het vorige lid van dit artikel doorgegeven wijzigingen c.q. correcties zullen door Voordeelwebsite zo spoedig mogelijk na ontvangst van de 
 melding van de wederpartij worden doorgevoerd. Hierna volgt opnieuw een pre- oplevering onder dezelfde condities als omschreven in het vorige lid van dit artikel.

6. Eventuele door de wederpartij aangegeven wijzigingen c.q. correcties na de in lid 4 van dit artikel bedoelde hernieuwde pre-oplevering of een eventuele volgende pre- oplevering kunnen slechts betrekking hebben op die aspecten waarvoor de wederpartij bij de eerste pre- oplevering wijzigingen c.q. correcties heeft doorgegeven. Alle aspecten ten aanzien waarvan de wederpartij bij de eerste pre-oplevering geen opmerkingen had, worden geacht uitdrukkelijk te zijn goedgekeurd door de wederpartij. Ingeval de wederpartij hierin alsnog wijzigingen en/of correcties wenst door te voeren kan dit slechts geschieden met instemming van Voordeelwebsite. Voordeelwebsite is alsdan bovendien gerechtigd hiervoor meerkosten in rekening te brengen.

7. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel wordt de website eveneens geacht automatisch en volledig te zijn opgeleverd indien de website openbaar gemaakt of op domein gesteld is.

8. Na volledige oplevering zijn geen wijzigingen meer mogelijk dan met uitdrukkelijke instemming van Voordeelwebsite en tegen vergoeding van de hieraan verbonden meerkosten en/of de hiervoor benodigde tijd van Voordeelwebsite.

9. Werkzaamheden na oplevering welke niet onder de overeengekomen services en/of het overeengekomen onderhoud vallen worden eveneens gezien als meerwerk. 
 Voordeelwebsite zal de hiervoor benodigde uren op basis van nacalculatie bij de wederpartij in rekening brengen.

Abonnement, gebruik van de website

1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt de website door Voordeelwebsite op basis van een abonnement aan de wederpartij ter beschikking gesteld.

2. Gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen is wederpartij de overeengekomen maandelijkse abonnementsvergoeding verschuldigd.

3. De in het vorige lid van dit artikel genoemde abonnementsvergoedingen zijn inclusief de kosten verbonden aan de tussen partijen overeengekomen updates c.q. overige servicediensten gedurende de looptijd van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Op basis van het abonnement verkrijgt de wederpartij het exclusieve, niet- overdraagbare recht op het gebruik van (het grafisch ontwerp van) de website. De eigendom van de website berust bij Voordeelwebsite.

5. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Voordeelwebsite een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken dan wel te kopiëren.

6. Indien Voordeelwebsite adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is 
 Voordeelwebsite niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.

7. De hostingruimte welke standaard beschikbaar wordt gesteld door Voordeelwebsite bedraagt maximaal 1000 Mb. Indien deze ruimte wordt overschreden zal Voordeelwebsite u hierover berichten. Voordeelwebsite geeft in dit geval wederpartij twee weken de gelegenheid om de website op te schonen of zal wederpartij een ander pakket aanbieden. Indien wederpartij de website niet opschoont tot onder het limiet van 1000 Mb en geen ander hosting pakket accepteert zal Voordeelwebsite genoodzaakt zijn de website offline te zetten.

8. Het dataverkeer, gerelateerd aan het websitebezoek, is gelimiteerd op basis van een ‘fair-use principe’: ingeval de wederpartij regelmatig significant meer dataverkeer genereert dan het gemiddelde dataverkeer zoals dit geldt voor de klanten van Voordeelwebsite zal Voordeelwebsite de wederpartij hierop attenderen. Alsdan is Voordeelwebsite gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

9. Het maximum aantal pagina’s welke aangemaakt mogen worden is 3000. Bij overschrijding kan het CMS systeem niet meer functioneren. Een tweede pakket wordt dan noodzakelijk (kosten tweede pakket voor wederpartij)

10. De kosten voor het abonnement kunnen verhoogd worden met maximaal 25% van het voorafgaande jaar. Het is bij een prijsverhoging van een abonnement mogelijk om de diensten op te zeggen. Prijs wijzigingen dienen minimaal twee maanden voor het verlengen van het abonnement aan de klant te worden doorgegeven.

Garantie t.a.v. de website

1. Voordeelwebsite zal gedurende een periode van één maand na implementatie eventuele gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken gelegen zijn in het, door toedoen van Voordeelwebsite, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.

2. De wederpartij dient Voordeelwebsite schriftelijk van dergelijke gebreken op de hoogte te stellen.

3. Voordeelwebsite behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de wederpartij zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Voordeelwebsite ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten, dan wel indien de gebreken zijn veroorzaakt doordat de wederpartij niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen.

4. Voordeelwebsite test de website in verschillende browsers in de versie welke up to date is op het moment van oplevering (Internet explorer, Mozilla FireFox, Safari en Google chrome). Voordeelwebsite kan niet garanderen dat de website correct weergegeven wordt in verouderde browsers alsmede in versies uitgebracht na oplevering van de website. In alle gevallen is Voordeelwebsite niet aansprakelijk voor een correcte weergave van de website.

5. Voordeelwebsite kan geen garanties geven of de website opgenomen zal worden in de zoekmachines zoals Google en indien de website wordt opgenomen op welke positie de website vertoont zal worden in de natuurlijke zoekresultaten. Ook bij afname van een Zoekmachine optimalisatie pakket geeft Voordeelwebsite nimmer een garantie op posities in de zoekmachines.

Updates, onderhoud en service

1. Gedurende de looptijd van het abonnement zal Voordeelwebsite aan de wederpartij de overeengekomen updates alsmede de overeengekomen onderhouds- en overige diensten verlenen.

2. De overeengekomen updates met betrekking tot de website zullen door Voordeelwebsite telkens zo spoedig mogelijk 
 worden uitgevoerd. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting van Voordeelwebsite nu Voordeelwebsite voor het uitvoeren van de updates mede afhankelijk is van de tijdige medewerking van de wederpartij.

3. De in het kader van de update door te voeren wijzigingen dienen door de wederpartij op de door Voordeelwebsite aangegeven wijze, in de door Voordeelwebsite aangegeven vorm en op het tussen partijen overeengekomen tijdstip te worden aangeleverd. Ingeval de wijzigingen op een andere dan de aangegeven wijze aan Voordeelwebsite worden aangeleverd, is Voordeelwebsite gerechtigd de hieruit voor haar voortvloeiende extra werkzaamheden aan de wederpartij te factureren conform de alsdan geldende uurtarieven van Voordeelwebsite, ongeacht of Voordeelwebsite gerechtigd is voor de werkzaamheden met betrekking tot de update zelf kosten te berekenen.

4. Verzoeken met betrekking tot overige servicediensten c.q. met betrekking tot overeengekomen onderhoudsdiensten van Voordeelwebsite dienen door de wederpartij per mail bij Voordeelwebsite te worden ingediend via het mailadres support@voordeelwebsite.nl, via de telefoon of via de live chat.

Dienstverlening op gebied van webhosting

1. Gedurende de looptijd van het abonnement zal Voordeelwebsite aan de wederpartij zogenaamde hostingservices verlenen. Aan deze hostingservices zijn een aantal regels verbonden zoals neergelegd in onderhavig artikel. Zowel Voordeelwebsite als de wederpartij zullen zich aan deze regels houden. Indien de wederpartij (één van) de regels overtreedt en, ondanks herhaald schriftelijk verzoek daartoe, de overtreding laat voortbestaan, is Voordeelwebsite gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van Voordeelwebsite ter zake van eventuele schadevergoeding. Voordeelwebsite behoudt bovenal het recht op betaling van de nog openstaande termijnen tot het einde van de overeengekomen contracttermijn.

2. Wanneer de wederpartij niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek van Voordeelwebsite om de overtreding van de regels te staken en gestaakt te houden, heeft Voordeelwebsite tevens het recht om de wederpartij tijdelijk uit te sluiten van de hostingservices in die zin dat Voordeelwebsite alsdan het recht heeft de website tijdelijk ‘offline’ te zetten totdat de wederpartij alsnog gehoor geeft aan dit verzoek van Voordeelwebsite binnen een in dit kader door Voordeelwebsite gestelde redelijke termijn.

3. De met het offline zetten en weer in werking stellen van de website gemoeide kosten komen voor rekening van de wederpartij.

4. Het is de wederpartij niet toegestaan om:

- zich te gedragen in strijd met de netetiquette

- inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten 
van derden

- informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische c.q. erotische inhoud waaronder mede - doch niet uitsluitend - begrepen webpagina’s met pornografische 
 afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites

- informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met betrekking tot mishandeling of dierenleed dan wel op enige wijze reclame te maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud

- zich bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden

- reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spamming”

- via de dienstverlening van Voordeelwebsite aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Voordeelwebsite dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder - doch niet uitsluitend - verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-progamma’s, -archieven of ‘warez’-sites; 
  zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend of racistisch van aard is

- zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens Voordeelwebsite en/of derden

- via de dienstverlening van Voordeelwebsite aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met het oneigenlijk gebruik van de naam van Voordeelwebsite dan wel op andere wijze aan te sporen tot c.q. zich 
 bezig te houden met activiteiten die op enige andere wijze schadelijk kunnen zijn voor de goede naam van Voordeelwebsite.

5. Het is de wederpartij eveneens verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Voordeelwebsite, op de website een MP3-homepage te exploiteren. Ingeval Voordeelwebsite dit constateert, is zij gerechtigd, zonder de wederpartij hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen, over te gaan tot verwijdering van deze homepage.

6. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is Voordeelwebsite eveneens gerechtigd de website al dan niet tijdelijk offline te zetten ingeval er sprake is van gewichtige redenen zodanig dat van Voordeelwebsite niet kan worden verlangd de dienstverlening voort te zetten. Voordeelwebsite zal de wederpartij alsdan op voorhand hierover informeren.

7. Het is de wederpartij verboden om de server van Voordeelwebsite waar de website wordt gehost zelfstandig of door derden te (laten) benaderen. Een en ander op straffe van een, zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling, opeisbare boete van € 3.500,00 per overtreding van dit verbod. Alle directe toegang tot de hostingserver is uitdrukkelijk aan Voordeelwebsite voorbehouden.

8. De wederpartij vrijwaart Voordeelwebsite ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door Voordeelwebsite geleverde hostingservices.

9. Voordeelwebsite is voor haar dienstverlening mede afhankelijk van het internet, haar serviceprovider en haar telecommunicatieleveranciers. De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid c.q. toegankelijkheid ligt buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van 
V oordeelwebsite.

10. In verband met hetgeen in het vorige lid van dit artikel is opgenomen, kan het voorkomen dat de beschikbaarheid van het internet niet volledig is. Onder volledig wordt verstaan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Voordeelwebsite is nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade die verband houdt met de niet volledige beschikbaarheid van het internet c.q. met overige storingen van het internet.

De domeinnaam, huur en registratie

1. Voordeelwebsite verzorgt de registratie en de aanmelding voor het gebruik van de overeengekomen domeinna(a)m(en).

2. Het beheer c.q. het onderhoud van deze domeinna(a)m(en) wordt gedurende de looptijd van het abonnement verzorgd door Voordeelwebsite.

3. De voor het abonnement verschuldigde jaarlijkse abonnementsvergoedingen zijn inclusief de registratie, het beheer c.q. onderhoud en de verlenging van één domeinnaam.

4. De voor de wederpartij geregistreerde domeinna(a)m(en) mag/mogen door de wederpartij gedurende de looptijd van het abonnement niet worden verhuisd. Na afloop van het abonnement is dit de wederpartij wel toegestaan. Alsdan is 
 Voordeelwebsite gerechtigd hiervoor eenmalige verhuiskosten aan de wederpartij in rekening te brengen ad € 75,00 per domeinnaam.

Wijzigingen en meerwerk

1. Voordeelwebsite zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden c.q. dienstverlening het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden c.q. levering van de dienstverlening zal worden beïnvloed.

2. Voordeelwebsite zal de wederpartij bovendien van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst prijs- c.q. tariefwijzigingen tot gevolg heeft.

Intellectuele eigendomsrechten

1. Voordeelwebsite garandeert dat de door haar geleverde diensten en/of zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, auteursrechten, modelrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door Voordeelwebsite moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding, in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgelegd dat een door Voordeelwebsite geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hiervoor bedoeld, zal Voordeelwebsite, naar haar keuze na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het desbetreffende recht c.q. de door haar ontwikkelde website zodanig aanpassen dat hierdoor niet langer inbreuk wordt gemaakt dan wel een licentierecht ter zake verwerven zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De wederpartij verliest evenwel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties, indien hij Voordeelwebsite niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden, als hiervoor in deze bepaling bedoeld, heeft geïnformeerd zodat Voordeelwebsite niet meer in staat is haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

2. De eigendom en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website inclusief de eventuele updates berusten en blijven berusten bij Voordeelwebsite, dan wel de oorspronkelijke maker c.q. rechthebbende. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.

3. Ontwerpen van Voordeelwebsite mogen niet zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande, schriftelijke toestemming van Voordeelwebsite worden toegepast op andere uitingen, dan die in de overeenkomst zijn omschreven.

4. Het is Voordeelwebsite toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechten.

Aansprakelijkheid

1. Voordeelwebsite kwijt zich van haar taak, zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade die het gevolg is van handelen of nalaten van Voordeelwebsite, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

2. Ook in het geval Voordeelwebsite de afgesproken diensten niet kan leveren is Voordeelwebsite niet aansprakelijk, behoudens wanneer het niet leveren van de desbetreffende diensten het gevolg is van een aan Voordeelwebsite toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van V oordeelwebsite lag. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van Voordeelwebsite en de telecommunicatieleverancier van Voordeelwebsite. Derhalve ligt de beschikbaarheid van de diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Voordeelwebsite, zodat Voordeelwebsite ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden.

3. Voordeelwebsite kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de website of anderszins welke schade is toegebracht door derden met gebruikmaking van de internetfaciliteiten die door Voordeelwebsite aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, zoals bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - middels spam, virussen, hackpogingen etc.

4. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de op de website geplaatste teksten, afbeeldingen c.q. overige informatie en vrijwaart Voordeelwebsite voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien. Voordeelwebsite aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website.

5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Voordeelwebsite - 
 uit welken hoofde ook - beperkt tot het factuurbedrag van de door Voordeelwebsite geleverde diensten over de periode dat deze diensten niet beschikbaar waren.

6. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, wordt bij een overeenkomst c.q. abonnement met een langere looptijd dan 6 maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde prijs c.q. abonnementsvergoeding.

7. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Voordeelwebsite nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Voordeelwebsite gesloten verzekering.

8. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Voordeelwebsite tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

9. De wederpartij verliest diens rechten jegens Voordeelwebsite en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Voordeelwebsite tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

- de wederpartij Voordeelwebsite niet binnen 7 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, Voordeelwebsite op de hoogte heeft gebracht van het bestaan van het desbetreffende gebrek, teneinde een onderzoek te kunnen starten

- voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Voordeelwebsite of van een derde namens Voordeelwebsite strijdig gebruik van het geleverde door de wederpartij; 
  voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Voordeelwebsite of door een door Voordeelwebsite ingeschakelde derde gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld

- voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, informatie of informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Voordeelwebsite zijn verschaft en/of voorgeschreven

- voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voordeelwebsite.

Facturatie en betaling

1. De door de wederpartij verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedingen zullen door Voordeelwebsite telkens per jaar vooruit aan de wederpartij worden gefactureerd.

2. De kosten voor maatwerk websites zullen ook vooraf aan wederpartij gefactureerd worden.

3. Indien de maandelijkse abonnementsvergoedingen niet tijdig door de wederpartij worden betaald is de wederpartij direct in verzuim en: 


- zal de wederpartij aan Voordeelwebsite een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;  zal de wederpartij, na daartoe door Voordeelwebsite te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 40,00

- heeft Voordeelwebsite het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Voordeelwebsite zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

4. Betalingsherinneringen worden door Voordeelwebsite uiterlijk binnen drie weken nadat er betaald had moeten zijn aan de wederpartij verzonden onder vermelding van een redelijke termijn waarbinnen de wederpartij alsnog tot betaling dient over te gaan. Ingeval betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom achterwege blijft, is Voordeelwebsite gerechtigd de website zonder verdere kennisgeving offline te zetten alsmede zijn overige verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten totdat betaling is geschied of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld. 


5. Ingeval de betalingsachterstand van de wederpartij niet voldaan wordt binnen de door Voordeelwebsite gestelde termijn wordt de vordering van Voordeelwebsite op de wederpartij ter incasso overgedragen aan haar 
 incassobureau. Ingeval de betalingsachterstand oploopt tot 3 maanden of meer, zijn alle alsdan nog openstaande abonnementsvergoedingen - waaronder mede begrepen alle gedurende de looptijd van het abonnement toekomstig verschuldigd wordende abonnementvergoedingen - per direct opeisbaar. Het voorgaande heeft geen gevolgen voor enige stilzwijgende verlenging van het abonnement.

6. Ter keuze van Voordeelwebsite kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Voordeelwebsite heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Overmacht

1.Ingeval nakoming van datgene waartoe Voordeelwebsite krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Voordeelwebsite, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Voordeelwebsite ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Voordeelwebsite, is Voordeelwebsite gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Voordeelwebsite tot aan dat moment te voldoen.

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen alsmede storingen in dan wel uitval van het elektriciteitsnetwerk c.q. internet, een en ander onverschillig of de niet of niet- tijdige nakoming plaatsvindt bij Voordeelwebsite, zijn toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Voordeelwebsite gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Ontbinding/annulering

1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten en behoudens voor zover de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij een dergelijk recht toekennen. 


2. Ingeval de wederpartij de door hem gegeven opdracht annuleert nadat de door de wederpartij geplaatste bestelling reeds door Voordeelwebsite is ontvangen, is de wederpartij gehouden alle alsdan reeds gemaakte kosten aan Voordeelwebsite te vergoeden. Deze kosten zullen in ieder geval bestaan uit vergoeding van een bedrag van 
€ 179,40 exclusief BTW. Door de wederpartij verrichte betalingen zullen hierop in mindering worden gebracht. 
 3. De wederpartij vrijwaart Voordeelwebsite voor de eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit de 
 annulering van de overeenkomst.

Vertrouwelijke informatie

1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.

2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

3. Al hetgeen de wederpartij aan Voordeelwebsite ter beschikking stelt in verband met de door Voordeelwebsite te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden, blijft onherroepelijk eigendom van de wederpartij. Voordeelwebsite staat ervoor in dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door Voordeelwebsite zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. 


4. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Voordeelwebsite en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Voordeelwebsite de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Voordeelwebsite gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

3. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Voordeelwebsite gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.


 

EXTRA MODULES - Nieuw online reserveringssysteem software

Voordelig Online heeft een unieke werkwijze en kan zeer uitgebreide brance specifieke software leveren tegen scherpe prijzen. Dit doen we door universele software te ontwikkelen die we aan meerdere klanten aanbieden. Voor 92% van alle klanten voldoen de “standaard” modules aan de wensen. Indien er toch een functie mist kunnen we deze uiteraard voor u op maat programmeren. Een site laten maken? Dat laat je doen door de websitebouwer van NL. Wat kost een website?

ALLE MODULES ZIJN ONLINE TE TESTEN OM TE ZIEN OF DEZE VOLDOET AAN UW WENSEN

Website laten maken? Voordelig Online!

Voordelig Online is de website bouwer van Nederland. En met ruim 3800 websites één van de meest ervaren website bouwers in Europa. Naast de “standaard oplossingen”, welke we binnen een week online hebben, leveren we maatwerk websites, online reserveringssystemen, zoekmachine optimalisatie pakketen en ontwikkelen we logo’s en huisstijlen. Laat je website maken door een creatief en ervaren team gezellige professionals die je altijd helpen het beste uit je website te halen. Kosten website laten maken? Een goede site levert je juist veel op!

HOOFDKANTOOR Semmelinksdijk 11
7775 PG Lutten
0651976114
KvK nr.: 70268975
BTW nr.: 858226261B01
info@voordelig-online.nl

Franchise programma: Door ons unieke concept groeien we snel. Om onze klanten nog betere service te verlenen zijn we op zoek naar jou! Geen kennis van websites? Dat is geen probleem wij trainen en ondersteunen je. Met omzet garantie!

MEER INFORMATIE

Binnenkort een nieuwe vestiging in.....: Hellevoetsluis